Industrier förbrukar cirka 50% av allt sötvatten i Europa och globalt förväntas industrier att fördubbla sin vattenkonsumtion till 2040

loading...

Renar havsvatten med hjälp av restvärme från tunga industrier

Vi på Helios Innovations har utvecklat en ny avsaltingsteknik som kan rena havsvatten med hjälp av restvärme från tunga industrier. Tekniken utnyttjar vattnets evaporativa egenskaper och förångar vatten med stora mängder luft och restvärme. Genom att använda restvärme som energikälla kan vi minska elförbrukningen kraftigt och producera bland det billigaste vatten i världen. Vårt mål är att göra samhällets största vattenförbrukare mer självförsörjande och på så sätt spara vatten till oss människor. Kustnära fabriker får med vår teknik en möjlighet att säkra sin produktion, öka renheten på sina produkter, sänka sina vattenkostnader och hjälpa den lokala vattensituationen. 

Det uppskattas att ca 50% av all världens energi går förlorad som restvärme och en av anledningarna till detta är att under somarhalvåret eller i varmare klimat så finns det ingen som är i behov av mer värme. Detta gör att industrier måste dumpa värme eller betala andra aktörer för att ta hand om den. Våra avsaltningsmoduler fungerar även som kylanläggningar och har en potential att spara in mer än 100 ton CO2 per modul och år vilket gör att hela vår verksamhet kommer klimatpositiv redan från första modul vi levererar till marknaden 

Vattenbristen är ett av mänsklighetens största hot

loading...

Enligt UNHCR saknar mer än 2 miljarder tillgång till rent vatten, kombinationen av en växande befolkning och allt mer oregelbundna nederbörd riskerar att förvärra situationen ytterligare. Med klimatförändringarnas framfart hotas idag 4 miljarder människor,2/3 av alla på jorden, av allvarlig vattenbrist minst en månad om året. 

Ett sätt att lösa vattenbristen är att rena havsvatten, även kännt som avsaltning. 330 miljoner människor får sitt dricksvatten ifrån avsaltningsverk runt om i världen men konventionell avsaltning har många nackdelar. Dels är de konventionella metoderna ofta energikrävande och kräver enorma investeringar för att implementera. Men även för att det vatten som inte renas i avsaltnigsverken släpps tillbaks till havet med en otroligt hög salthalt vilket resulterar i att havets syrecirkulation försämmras vilket kan leda till bottendöd. Något måste göras för att skapa en ny energieffektiv, billig och miljövänlig avsaltningsmetod!